Prihlásenie / Registrovať
Hit leta – plátené Kanvasky s 41% zľavou práve teraz

Obchodné podmienky spoločnosti Vasky trade s.r.o.

so sídlom Lhota 279, 763 02 Zlín
identifikačné číslo: 04779207
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským Súdom v Brne, oddiel C, vložka 91852 pre predaj tovaru
prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vasky.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") spoločnosti Vasky trade s.r.o., so sídlom Lhota 279, 763 02 Zlín, identifikačné číslo: 04779207, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským Súdom v Brne, oddiel C, vložka 91852 (ďalej len „predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vasky.sk (ďalej len „webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").

1.2. Ak kúpnu zmluvu s predávajúcim uzatvára kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, teda v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"), nepoužijú sa na kúpnu zmluvu ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktoré označenú kupujúceho ako spotrebiteľa priamo v texte týchto obchodných podmienok, alebo príloh, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ponuka tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Ide len o výzvu kupujúcim k zaslaniu záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že môže dôjsť k (dočasnému) vypredaniu ponúkaného tovaru a tovar mu nebude môcť byť doručený. O tom bude kupujúci po vykonaní objednávky informovaný.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a
  3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho"). Pri požiadavke na zmenu podošvy či vyrazenia vlastných iniciálok sa táto zmena nemusí z technických dôvodov webových stránok vždy zobraziť v potvrdení predávajúceho o obdržaní objednávky.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia využívanom kupujúcim.

3.9. Predávajúci je do doby prevzatia tovaru kupujúcim oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti kupujúcemu cenu tovaru bez zbytočného odkladu po odstúpení, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  4.1.1. v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty pri odbere na mieste, ktoré kupujúci zvolí z ponúkaných odberných miest v rámci objednávky;
  4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; hotovosť preberá od kupujúceho dopravca, kupujúci hradí navyše poplatok za využitie platby dobierkou uvedený v objednávkovom formulári alebo oznámený predávajúcim v ponuke zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty;
  4.1.3 platobnou kartou on-line prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb (on-line platobnej brány); kupujúci bude po odoslaní objednávky presmerovaný na on-line platobnú bránu;
  4.1.4. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN CZ18 0300 0000 0002 9614 7166, vedený v: Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho"), ktorý je uvedený v potvrdení objednávky elektronickou poštou; tovar je odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

4.2. Kupujúci berie na vedomie, že nie každý spôsob úhrady ceny tovaru uvedený v čl. 4.1. musí byť dostupný v čase vytvárania objednávky, preto si predávajúci vyhradzuje právo neumožniť kupujúcemu vybrať takto nedostupný spôsob úhrady ceny tovaru.

4.3. Kupujúci v objednávke zvolí spôsob úhrady. Zvolený spôsob úhrady môže kupujúci zmeniť len so súhlasom predávajúceho. Návrh na zmenu spôsobu úhrady zašle kupujúci písomne na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

4.5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.9 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.6. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.8. Pokiaľ nie je cena kupujúcim zaplatená v okamihu splatnosti, má sa za to, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpil od kúpnej zmluvy, ak neprejaví opačnú vôľu.

4.9. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.10. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.11. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru predávajúci vystaví a zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zmluvách uzavretých na diaľku“), nemožno okrem iného odstúpiť v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj (i) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (ii) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti; alebo skaze, (iii) tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, (iv) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo (v) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď v zmysle zákona o zmluvách uzavretých na diaľku nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona o zmluvách uzavretých na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní odo dňa (i) prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, alebo (ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene; alebo (iii) prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho, Vasky Trade s.r.o., Šedesátá 7046, Zlín 760 01, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamace@vasky.cz.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený, v nepoužitom, nepoškodenom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Ak bude tovar poškodený, nárok zodpovedajúci zníženiu hodnoty tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. DARČEKOVÉ POUKAZY A AKCIOVÉ PONUKY

6.1. Darčekové poukazy sú predávané v hodnotách: 100 EUR a 150 EUR.

6.2. Poukaz má platnosť jeden rok od zakúpenia.

6.3. Využitie poukazu je možné v celej výške, nie je možné poukaz využiť po častiach.

6.4. Poukazy na tovar predávajúceho je možné zakúpiť priamo v predajniach predávajúceho alebo na internetových stránkach obchodu predávajúceho.

6.5. Poukaz je zakázané účelne poškodiť či falšovať. Falšovanie poukazu je trestný čin.

6.6. Na darčekovom poukaze je uvedená suma, kód poukazu a kolónka pre príjemcu poukazu.

6.7. Na rozpoznanie poukážky odporúčame, aby ste mali so mnou doklad o zaplatení, najlepšie vo forme potvrdenia alebo potvrdenia.

6.8. Pre uplatnenie poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť polia v sekcii Košík, kde uvediete unikátny kód poukazu.

6.9. Pre uplatnenie poukážky v obchodoch je potrebné predložiť darčekový poukaz alebo číslo kódu poukážky.

6.10. Keď aplikujete propagačné ponuky, kde si zakúpite produkty zadarmo alebo za zvýhodnené ceny, postupujeme podľa popisu priamo v popise ponuky alebo popisu konkrétnej položky produktu.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Predávajúci umožňuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

  a) zaslanie na miesto určené kupujúcim v objednávke prostredníctvom dopravcu, a to v rámci územia týchto štátov: Česká republika, Slovenská republika;
  b) dodanie k osobnému odberu na odberné miesto, ktoré si kupujúci môže zvoliť na webových stránkach v rámci objednávky.

7.2. Náklady spojené s dodaním tovaru sú uvedené na webovej stránke. Náklady spojené s dodaním tovaru sú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na webovej stránke.

7.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia (ďalej len „nebezpečenstvo náhodnej skazy“) a dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.4. Ak je dohodnutý spôsob dodania zaslaním prostredníctvom dopravcu, splní predávajúci svoju povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi. Ak je však kupujúcim spotrebiteľ, splní predávajúci svoju povinnosť odovzdať mu tovar okamihom, keď kupujúci tovar fyzicky nadobudne.

7.5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný zaslať tovar prostredníctvom dopravcu na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, zodpovedá za škodu, ktorú tým predávajúcemu spôsobí, predávajúci je ďalej oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.6. V prípade osobného odberu na zvolenom odbernom mieste je kupujúci povinný prevziať tovar do 10 pracovných dní odo dňa, keď je predávajúcim vyrozumený, že tovar je pripravený na prevzatie; predávajúci kupujúceho o tomto vyrozumie na adrese elektronickej pošty uvedenej kupujúcim v objednávke. V prípade, že webová stránka obsahuje pre dodanie na určité odberné miesto odlišné podmienky prevzatia, uplatnia sa podmienky prevzatia uvedené na webovej stránke alebo v informácii poskytnutej kupujúcemu prevádzkovateľom odberného miesta.

7.7. Predávajúci, dopravca či prevádzkovateľ odberného miesta sú oprávnení požadovať pred odovzdaním tovaru predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci, dopravca či prevádzkovateľ odberného miesta odmietnuť tovar vydať.

7.8. V prípade platby dobierkou pri doručení tovaru je predávajúci povinný dodať tovar a umožniť kupujúcemu s ním nakladať najneskôr do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „na sklade", predávajúci tovar odošle najneskôr do 5 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

7.9. V prípade bezhotovostnej platby je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 15 dní od splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť cenu, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „na sklade", predávajúci tovar odošle najneskôr do 5 dní odo dňa splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť cenu.

7.10. Ak predávajúci nesplní svoju povinnosť dodať tovar v čase podľa čl. 7.8. alebo 7.9. týchto obchodných podmienok, vyzve ho kupujúci k dodaniu v dodatočnej primeranej lehote . Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, je kupujúci v postavení spotrebiteľa oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.11. Doklady k tovaru, najmä doklad o kúpe, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu spoločne s tovarom.

7.12. Predávajúci nezodpovedá v prípade záväzne dohodnutých lehôt za oneskorenie dodávok tovaru na základe vyššej moci a udalostí, ktoré predávajúcemu značne sťažia alebo znemožnia dodávky, a ktoré predávajúci nezavinil. Za prípady vyššej moci sú považované najmä epidémie, mobilizácia, vojna, povstanie, štrajk, výluka, úradné nariadenie, prípadne iné nepredvídateľné prekážky, a to aj pokiaľ nastanú u dodávateľov predávajúceho a ich subdodávateľov. Takéto skutočnosti oprávňujú predávajúceho k posunutiu dodávky o dobu trvania prekážky a primeranú dobu nevyhnutnú na zabezpečenie dodávky po odpadnutí prekážky. Ak sa dodávka tovaru stane v dôsledku uvedených skutočností pre predávajúceho dodatočne nemožnou, povinnosť predávajúceho plniť zaniká pre nemožnosť plnenia.

7.13. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.14. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

7.15. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY

8.1. Ak je ako spôsob dodania tovaru určený osobný odber na zvolenom odbernom mieste, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru, prípadne v okamihu, kedy mal kupujúci povinnosť si tovar prevziať a predávajúci mu toto prevzatie umožnil, ale kupujúci si tovar neprevzal.

8.2. Ak je ako spôsob dodania tovaru určené zaslanie prostredníctvom dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy na kupujúceho, keď je tovar predávajúcim odovzdaný prvému dopravcovi pre prepravu kupujúcemu podľa kúpnej zmluvy. Ak je však kupujúcim spotrebiteľ, prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy okamihom, keď spotrebiteľ nadobudne vlastníctvo k tovaru; to neplatí, ak spotrebiteľ poveril prepravou dopravcu, ktorého mu predávajúci neponúkol.

8.3. Strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy na kupujúceho, nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť cenu tovaru, ibaže strata alebo poškodenie boli spôsobené konaním alebo opomenutím predávajúceho.

9. NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa nárokov z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa).

9.2. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa nárokov z vadného plnenia sú upravené v reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou týchto obchodných podmienok a ktorý je dostupný na webovej stránke.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 2 písm. s) zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.3. Podľa § 3 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo obrátiť sa za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk, alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa tohto zákona. Kupujúci môže spor riešiť tiež prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online RSO.

10.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením ceny tovaru dlhšie ako 15 dní.

11. DORUČOVANIE

11.1. Ak nie je medzi stranami dohodnutý iný spôsob komunikácie, akákoľvek komunikácia na základe kúpnej zmluvy bude prebiehať v súlade s týmto článkom obchodných podmienok. Okrem iných spôsobov komunikácie dohodnutých medzi stranami sa za účinné považujú osobné doručovanie, doručovanie doporučenou poštou, kuriérskou službou alebo elektronickou poštou, a to na adresu predávajúceho pre doručovanie a adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú v čl. 14.5 týchto obchodných podmienok, , a adresu kupujúceho a/alebo elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo na iné adresy, ktoré si strany navzájom písomne oznámia.

11.2. Oznámenia v listinnej podobe správne adresované sa považujú za doručené:

  11.2.1. dňom fyzického odovzdania oznámenia, ak je oznámenie zasielané prostredníctvom kuriéra alebo prevádzkovateľa poštových služieb (s výnimkou zaslania formou doporučenej pošty) alebo doručované osobne; alebo
  11.2.2. dňom doručenia potvrdeným na doručenke, ak je oznámenie posielané doporučenou poštou a ak je skutočne doručené; alebo
  11.2.3. márnym uplynutím lehoty 5 dní od uloženia oznámenia na príslušnej pobočke pošty, ak sa nepodarí oznámenia zasielané prevádzkovateľom poštových služieb doručiť alebo ak bude prevzatie oznámenia odopreté.

11.3. Správa adresovaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú v okamihu, kedy je správa prostredníctvom elektronickej pošty odoslaná, ak nepreukáže adresát správy, že sa správa nedostala do jeho dispozície.

12. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

12.1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny tovaru je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Toto ustanovenie sa neuplatní, ak je kupujúcim spotrebiteľ.

12.2. Nárokovaním alebo úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody v plnej výške.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov kupujúceho sú uvedené v dokumente „Spracovanie osobných údajov", ktorý je dostupný na webovej stránke. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že dokument „Spracovanie osobných údajov" nie je súčasťou kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa s obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré mu zaručujú kogentné normy právneho poriadku krajiny jeho obvyklého pobytu.

14.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Predávajúci sprístupní kúpnu zmluvu kupujúcemu spotrebiteľovi na základe jeho písomnej žiadosti.

14.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok.

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Vasky trade s.r.o., Lhota 279, 763 02 Lhota, adresa elektronickej pošty info@vasky.cz , telefon +420 572 155 005.

14.6. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2021.

Môj účet

Zabudli ste heslo?

Vytvoriť účet

Pohodlne sledujte vaše objednávky na jednom mieste a majte k nim ľahký prístup.

Už máte svoj účet? Prihlásiť sa